ZAKRES USłUG
Świadczymy szereg usług z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska, w tym:

• Nadzory i ekspertyzy przyrodnicze
• Inwentaryzacje przyrodnicze
• Monitoringi przyrodnicze
• Prowadzenie czynności związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• Raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
• Karty informacyjne przedsięwzięć
• Doradztwo i usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska
• Kompleksowe badania wszystkich elementów biotycznych ekosystemu
• Usługi przyrodniczo - ekologiczne z zakresu certyfikacji BREEAM
• Opracowania wytycznych i metodologii dla instytucji rządowych oraz przedsięwzięć komercyjnych
• Zapewniamy ekspertów ds. biologii morza i ochrony środowiska dopasowanych do potrzeb każdego projektu

NASZA OFERTA


Oferujemy wachlarz możliwych rozwiązań, spośród których wspólnie dobierzemy takie, które będzie najbardziej odpowiednie dla realizacji Waszej inwestycji.


Działalność poszukiwawczo-wydobywcza (np. poszukiwanie złóż węglowodorów z wykorzystaniem metod sejsmiki refleksyjnej) - oferujemy wsparcie niezależnych obserwatorów ssaków morskich (MMO) i gatunków chronionych (PSO) w celu zapewnienia zgodności realizowanego projektu z regulacjami obowiązującymi na danym obszarze oraz zasadami dobrej praktyki przyjętej w branży, bez względu na to, gdzie prowadzone są operacje.
Planowanie i instalowanie konstrukcji offshore (np. morskich farm wiatrowych, platform wiertniczych) - zaproponujemy odpowiednią metodykę, przeprowadzimy monitoring przed- i porealizacyjny oraz sporządzimy kompletny raport OOŚ.
Użycie materiałów wybuchowych na morzu (związane z wyburzaniem konstrukcji, bądź unieszkodliwianiem przedmiotów pochodzenia militarnego) - zapewnimy obecność wszystkich wymaganych specjalistów z zakresu biologii w celu przeprowadzenia nadzoru nad wykonywanymi czynnościami oraz doradzimy najlepsze i najmniej inwazyjne rozwiązania dla środowiska.
Prace związane z wykorzystywaniem echosond i sonarów (np. w celach mapowania dna morskiego, poszukiwania zatopionych obiektów) - oferujemy wsparcie niezależnych obserwatorów ssaków morskich (MMO) i gatunków chronionych (PSO) w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko morskie, a zwłaszcza najbardziej wrażliwe – ssaki morskie.
Prace pogłębiarskie i czerpalne - zapewnimy niezbędnych specjalistów, wykonamy analizy, przeprowadzimy monitoring oraz sporządzimy raport OOŚ.
Wiercenia podwodne, prace montażowe i rozbiórkowe - nasi eksperci przeprowadzą obserwacje obszaru prac oraz sporządzą kompletny raport środowiskowy.
Wszelkie inne rodzaje prac mogących negatywnie oddziaływać na środowisko morskie - zaproponujemy rozwiązania minimalizujące i kompensujące możliwe zagrożenie, przeprowadzimy niezbędne badania, ekspertyzy i monitoringi oraz wykonamy kompleksowy raport podsumowujący. Dzięki temu Wasza firma będzie mieć pewność że realizuje inwestycję zgodnie z obowiązującym prawem i w zgodzie z naturą.
Jeśli reprezentujecie Państwo instytucję państwową bądź organizację pozarządową i potrzebujecie zasięgnąć opinii specjalistów - oferujemy profesjonalne doradztwo w tym zakresie.


Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji obszarów prac offshore-owych z udziałem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich (ang. Marine Mammal Observers) i gatunków chronionych (ang. Protected Species Observers), zgodnie z międzynarodowymi regulacjami JNCC (Joint Nature Conservation Committee) oraz lokalnymi wytycznymi.

W skład zespołu Ocean Sense wchodzą zawodowi obserwatorzy ssaków morskich i gatunków chronionych o ukierunkowanych kompetencjach, posiadający następujące certyfikaty:


Marine Mammal Observer Training Course approved by JNCC

Passive Acoustic Monitoring Mitigation Training
Protected Species Observer Training Course approved by BOEM/BSEE

STCW Świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (ITR)
Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

STCW Zintegrowany kurs bezpieczeństwa
(ITR, med, p.poż, bezp.)
Helicopter Underwater Escape and “Esc. Apparatus” Training

Międzynarodowe morskie świadectwa zdrowia

KONTAKT


OCEAN SENSE Maciej Fojcik
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia, Polska
NIP: PL 6423011103
REGON: 362418934
E-mail
office@oceansense.eu


People protect what they love

J.Y. Cousteau